Story Cheese 2

"Freshly shredded mozzarella cheese"